Inzicht in de geotechnische bodem

Van sonderingen met kleef, waterspanning en sonderingen met magneto-meting tot het plaatsen van diepe peilbuizen en het maken van een sondeerrapportage ten behoeve van het geotechnisch onderzoek. VWB Bodem geeft helder inzicht in de geotechnische bodem en adviseert u graag hierin.

Elektrische sondering

Sonderen is het in de grond drukken van een conusvormige sonde met een vaste snelheid. Het is zeer geschikt voor het bepalen van de tegendruk van de bodem.

Sondering met kleef

Met de combinatie van de conusweerstand en de plaatselijke wrijving (kleef) kan de grondsoort op de meetlocatie bepaald worden. Bij de sonderingen kan mantelwrijving (kleef) worden gemeten, waardoor het wrijvingsgetal van de grondlaag bekend wordt. Dit wrijvingsgetal geeft een helder beeld van de bodemopbouw.

Voor sonderen bent u bij VWB Bodem aan het juiste adres

Sondering met waterspanning

Met behulp van een conus met waterspanningsmeter wordt de waterspanning (in de ondergrond) gemeten dat op dat moment heerst. Met deze conus wordt inzicht verkregen in de waterdoorlatendheid van de bodem. Tevens kunnen waterremmende stoorlagen in de bodem worden gedetecteerd. Ten tijde van de sondering is het mogelijk een zogenaamde dissipatietest uit te voeren. Door middel van een sondeerpauze in de betreffende laag kan de waterdoorlatendheid van deze grondlaag worden berekend.

Sondering met magneto-meting

Deze magnetische conus kan worden ingezet voor verschillende doeleinden, bijvoorbeeld bomdetectie (NGE, niet gesprongen explosieven), het lokaliseren van ankerstangen en bepaling van de diepte van een damwand in de bodem.

Veldwerkrapportage

Zodra het veldwerk is afgerond wordt er een veldwerkrapportage opgesteld. Hierin staan de gegevens van het project en de sondeergrafieken. Als er voorgeboord is of een combinatie gemaakt is met geotechnische handboringen dan worden ook deze vermeld in de rapportage. Uiteraard ontbreekt een veldwerktekening hierin niet. Tot slot worden ook foto’s van de locatie toegevoegd.

Diepe peilbuizen

VWB Bodem beschikt over geavanceerde technieken om peilbuizen te plaatsen ten behoeve van grondwateronderzoek. Een van deze methoden is het drukken van stalen mantelbuizen met behulp van een zeer mobiele sondeertruck.


Meer weten en zien.

Wij zetten graag onze ervaring in voor het beheersen van uw project. In een persoonlijk gesprek laten wij u graag voorbeelden zien van door ons gerealiseerde projecten.

Neem contact met ons op