Gespecialiseerde machines

Op veel terreinen is het nemen van bodemmonsters door de aanwezigheid van verhardingslagen een probleem. Ook zijn op veel plaatsen de verontreinigingen diep in de bodem of het grondwater doorgedrongen zodat handmatige boringen niet mogelijk zijn. VWB Bodem beschikt over machines die speciaal ontworpen zijn voor het gebruik bij milieukundig, geohydrologisch en geotechnisch bodemonderzoek. Deze machines zijn uitermate geschikt om onder moeilijke terreinomstandigheden te worden gebruikt en zijn te manoeuvreren in ruimtes met beperkte afmetingen. Met deze gecombineerde machines kunnen we, afhankelijk van het terrein en de kwaliteitseisen van het onderzoek, gebruik maken van verschillende boortechnieken. VWB Bodem gebruikt de volgende machinale methoden: pulsen en avegaren, sonic boren, ramgutsen en drukken.

Pulsen en avegaren

De Nordmeyer kan avegaren en pulsen in geroerde en ongeroerde grond en gebruikt worden voor het plaatsten van peilbuizen. De Nordmeyer is geschikt voor milieukundige en grondmechanische onderzoeken en voor het diepere werk. De Knebel is ook geschikt voor avegaren en pulsen maar kan vooral gebruikt worden voor kleinere diepten en moeilijk begaanbare plaatsen.

Met ons veldwerk onderzoeken wij tot op grote diepte de kwaliteit van de bodem

Sonic boren

De Sonic boorstelling plaatst boringen door hoog frequent trillen. Met de Sonic kunnen peilbuizen geplaatst worden en nauwkeurige beschrijvingen worden gemaakt. We maken gebruik van de Aqualock methode, deze wordt gebruikt om liners te steken. Voor het penetreren wordt de tussenruimte in de Aqualock sampler gevuld met water, waardoor een zuiger onderin wordt gehouden. Op de gewenste diepte van de monsterneming wordt het water de gelegenheid gegeven om te ontsnappen naar de bovenliggende boorbuizen. Er kan een mooie kern worden gestoken door de sonische vibraties. Met behulp van waterdruk wordt het monster uiteindelijk weer uit de sampler gedrukt. Op deze manier is het nemen van ongeroerde monsters en het maken van nauwkeurige profiel beschrijvingen mogelijk. Tevens vindt er geen vermenging tussen verschillende bodemlagen met een eventuele verschillende kwaliteit plaats.

Peilbuis

Een peilbuis is een buis met één geperforeerd deel, die in de bodem wordt geplaatst om de stijghoogte van het grondwater (zowel van het freatisch vlak als van watervoerende pakketten) vast te stellen. Voor monitoring van de grondwaterstand kan een Diver in de peilbuis worden gehangen die op vaste tijden de grondwaterstand meet.

Liner

Een liner is een holle buis. De casingbuis (bekleding van het boorgat) wordt geplaatst. De liner wordt vervolgens in de casingbuis geplaatst, en na het vol slaan, trillen of steken, weer naar boven gehaald met het ongeroerde grondmonster. Het monster wordt uit de liner geduwd en in een andere buis gelegd zodat de bodemlagen zichtbaar zijn en er goed onderzoek kan plaatsvinden, of het wordt rechtstreeks naar het laboratorium gebracht.

Wij halen eruit wat erin zit

Ramgutsen

Onze Geotool machines worden met name gebruikt voor ramgutsboringen. De ramguts is uitermate geschikt voor het doorboren van verhardings- en/of puinlagen. De ramguts boormethode is tevens prima in te zetten voor grondmonstername.

Drukken

Bij het sonderen wordt er een conusvormige sonde (de conus) de grond in gedrukt met een vaste snelheid. Om de conus de grond in te kunnen drukken is er een reactiekracht nodig. Meestal wordt deze kracht aan het eigen gewicht van de sondeertruck ontleend. De sondering geeft een goed beeld van de draagkracht en de bodemopbouw van de diverse grondlagen.

Asfalt- en constructieboringen

Het doel van het uitvoeren van asfalt- en constructieboringen is het verkrijgen van informatie over de opbouw van de verhardingsconstructies, monsters voor materiaalonder- zoek (fundering, asfalt en ondergrond), informatie over schades en schadeontwikkeling in verhardingsconstructies en het verkrijgen van monsters voor milieu hygiënisch onderzoek. Een constructieboring geeft een nauwkeurig en betrouwbaar beeld van de opbouw van de verhardingsconstructie en/of funderingsopbouw.


Meer weten en zien.

Wij zetten graag onze ervaring in voor het beheersen van uw project. In een persoonlijk gesprek laten wij u graag voorbeelden zien van door ons gerealiseerde projecten.

Neem contact met ons op