Aanpakken van verontreiniging

Van milieukundig bodemonderzoek, grondboringen en depotkeuringen tot asbestcontroles, digitaal tekenwerk en het begeleiden van saneringen. VWB Bodem geeft helder inzicht in de (water) bodemkwaliteit en ondersteunt bij het aanpakken van verontreiniging.

Milieukundig bodemonderzoek

Om de locatie zo nauwkeurig mogelijk te inspecteren, is VWB Bodem getraind in het herkennen van verdachte locaties en mogelijke verontreinigingen. Op basis van kritische veldwaarnemingen adviseren wij ter plekke over het wel of niet aanpassen van het huidige boorplan.

Grond- en wateronderzoek

Wilt u de milieuhygiënische kwaliteit van het grondwater laten onderzoeken of monitoren? Of een analyse van het oppervlaktewater hebben of een inspectie van de zuiveringsinstallatie in verband met de lozingseisen? VWB Bodem is u graag van dienst.

Monitoring

VWB Bodem is een van de weinige technische milieumeetdiensten die monitoring kan uitvoeren. Wij verzorgen deze monitoring zodat er op gezette tijden metingen gedaan kunnen worden. Dit geeft inzichten in de samenstelling en kwaliteit van water. Door monitoring kan de grondwaterstand en de gehalte van verontreinigde stoffen in grond- en oppervlaktewater worden gemeten.

Divers

VWB Bodem levert ook dataloggers voor het registreren van stijghoogtes in peilbuizen of in oppervlaktewater, deze dataloggers worden ook wel divers genoemd. De datalogger is een drukopnemer waarbij sommige uitvoeringen ook parameters als temperatuur, EC of zuurstofgehalte kunnen meten.

De meetfrequentie kan vooraf worden ingesteld (tussen 0,5 sec en 99 uur). Voor het afleiden van grondwaterstanden is het gebruik van een zogenaamde ‘baro-logger’ noodzakelijk. Met de baro-logger wordt de luchtdruk gemeten.

Met de gegevens van de baro-logger worden de metingen van de gewone dataloggers gecorrigeerd voor luchtdrukvariaties (de gewone datalogger meet de luchtdruk + de druk van de waterkolom boven de datalogger).

Dataloggers kunnen gedurende langere tijd op verschillende momenten een meting aan het grondwater uitvoeren. Na een bepaalde periode kunnen de dataloggers uit de peilbuis worden gehaald en de metingen via een kabel in een computer worden overgezet voor verdere verwerking en interpretatie.

Mocht u nadere informatie willen ontvangen voor eventuele toepassingen dan kunt u altijd vrijblijvend informeren naar de mogelijkheden.

Met ons veldwerk dragen wij bij aan een schoner milieu

Watermonsters

Ook verricht VWB Bodem onderzoek door het nemen en analyseren van watermonsters. Om inzicht te krijgen in de kwaliteit van het grondwater worden de watermonsters uit de bodem in een buis gepompt. Dit kan uitgevoerd worden met een pomp (bijv. de Grundfos of een pomp met een pulsklep). De bemonstering en analyse worden uitgevoerd conform de richtlijnen. Door middel van een oppervlaktewater bemonstering, in meren en havens, het bemonsteren van afvalwater, in rioolbuizen, of met percolaat putten kan het betreffende water worden onderzocht. Zo kunnen wij het grondwateronderzoek voor u starten.

Waterbodemonderzoek

Nederland is een waterland en daar komt (veel) onderhoud bij kijken. Bij het baggeren of bij de beheersing van de watergangen wordt de kwaliteit van waterbodems bepaald. Het waterbodemonderzoek richt zich op zowel de kwaliteit als op de kwantiteit van het in het water aanwezige slib. Het vaste deel van de waterbodem direct onder het slib hoort ook bij het onderzoeksgebied van een waterbodemonderzoek. Met onze eigen veldploeg, boot en apparatuur worden bemonsteringen uitgevoerd volgens de geldende normen en protocollen.

VWB Bodem zoekt de verontreiniging tot op de bodem voor u uit

Asbestonderzoek

Asbest is een van de meest besproken milieu gerelateerde onderwerpen in ons land. Ook voor asbestonderzoek kunt u bij ons terecht. Voor zowel asbest op maaiveld als in de grond. Wij doen een nauwkeurige maaiveldinspectie en graven eventueel gaten en sleuven om het voor u te onderzoeken.

Depot-/ in Situ-keuringen

Een partij grond dient voor vervoer en bestemming onderzocht te zijn conform het Besluit BodemKwaliteit. Er wordt in dit kader ook wel gesproken van een partijkeuring. Een partij kan als In-Situ, dit is als vaste bodem, gekeurd worden of in depot, dit is in ontgraven toestand. Een monsternameplan opstellen, het plan uitvoeren, de monsters analyseren en toetsen conform Besluit BodemKwaliteit (AP04), invullen van formulieren en het schrijven van een beknopte briefrapportage; VWB Bodem voert graag het volledig traject of alleen het veldwerk voor u uit.

Saneren

Het opstellen van een plan van aanpak, de sanering uitvoeren, eindmonsters nemen en laten analyseren en desgewenst een saneringsevaluatie opstellen. Of u nu het gehele traject wilt uitbesteden of alleen de praktische begeleiding, VWB Bodem kan in beide gevallen uw saneringspartner zijn.


Meer weten en zien.

Wij zetten graag onze ervaring in voor het beheersen van uw project. In een persoonlijk gesprek laten wij u graag voorbeelden zien van door ons gerealiseerde projecten.

Neem contact met ons op