Archeologisch beleid

We werken samen met archeologen die landelijk opereren en daarbinnen over sterke regiogerichte expertisevelden beschikken. VWB Bodem beschikt over geavanceerde apparatuur en ervaren personeel, sommigen met 40 jaar ervaring. De archeologische waarde van uw grond moeten tijdig betrokken worden in de besluitvorming bij ruimtelijke planvorming. VWB Bodem kan voor u de advisering op gebied van het archeologisch beleid verzorgen.

Het onderzoek

De archeologen die het onderzoek uitvoeren zijn ervaren deskundigen met inzicht in de omvang, kosten en planning van de toekomstige ontwikkelingen. Het archeologisch onderzoek verloopt gefaseerd. Bij iedere fase worden er overwegingen gemaakt om door te gaan met de onderzoeken, zodat de archeologische waarden in de ondergrond niet bedreigd worden. Als deze kans wel bestaat is aanvullend onderzoek verplicht. Door nauwe samenwerking van de archeologen met collega’s in andere disciplines kunnen wij opdrachtgevers efficiënt en doelgericht van dienst zijn.

Wij zoeken het tot in de bodem uit

Archeologische werkzaamheden

  • bureauonderzoek
  • booronderzoek
  • proefsleuvenonderzoek
  • opgravingen
  • archeologische begeleiding

Het veldwerk wordt uitgevoerd door een bodemkundig karteerder van VWB Bodem samen met een archeoloog of met een archeologisch onderzoek onder saneringsconditie.

Bureauonderzoek

Bij dit onderzoek wordt beschikbare landschappelijke, historische, bodemkundige en archeologische informatie van het te onderzoeken gebied verzameld en in kaart gebracht. De verzamelde gegevens worden gebruikt om een archeologische verwachting voor het gebied op te stellen, een inschatting van de kans op archeologische resten.

Booronderzoek

Wanneer de archeologische verwachting voor een plangebied bekend is, moet deze in de meeste gevallen in het veld worden getoetst en daar waar nodig aangevuld worden. een booronderzoek wordt meestal handmatig uitgevoerd en, afhankelijk van de ondergrond, gedaan met een zogenaamde edelmanboor (schroefboor) en/of een gutsboor. De resultaten van het booronderzoek worden vergeleken met de verwachting van het bureauonderzoek. Soms bestaat de mogelijkheid van combinatie van boringen voor milieuhygiënische en archeologische doeleinden.

VWB Bodem voert efficiënt en duurzaam de archeologische onderzoeken uit

Proefsleufonderzoek

Als uit de voorgaande onderzoeken (bureau- en booronderzoek) blijkt dat een ver volgonderzoek nodig is, is een proefsleufonderzoek vaak de volgende stap. Een proefsleufonderzoek is het eerste onderzoek waarbij delen van een mogelijke archeologische vindplaats opengelegd wordt. Na het resultaat van een proefsleufonderzoek is het duidelijk of er een archeologische vindplaats is.

Opgravingen

Wanneer de voorafgaande onderzoeken een waardevolle vindplaats aangeven en deze niet bewaard kan blijven, dan moet deze opgegraven worden. De sporen worden afgewerkt en de vondsten meegenomen. De verzamelde gegevens van het veldwerk worden op kantoor uitgewerkt waardoor er vervolgens een eindrapport opgesteld kan worden.

Duurzame advisering

VWB Bodem biedt een breed pakket aan oplossingen; we leveren maatwerk in duurzame advisering op het gebied van archeologische werkzaamheden. VWB Bodem staat voor u klaar om de onderzoeken te starten.


Meer weten en zien.

Wij zetten graag onze ervaring in voor het beheersen van uw project. In een persoonlijk gesprek laten wij u graag voorbeelden zien van door ons gerealiseerde projecten.

Neem contact met ons op