Bodem

De interactie tussen bouwwerken en grondlagen vormen het belangrijkste onderwerp in de grondmechanica. Hierbij komen vaak problemen aan bod, zoals het draagvermogen, de stabiliteit van ontgravingen en ophogingen, de zetting van funderingen, het ontwerpen van grondkerende constructies (damwanden en keermuren), de doorlatendheid en stabiliteit van waterkerende constructies (stuwdammen en dijken). VWB Bodem staat u graag bij met het grondmechanisch onderzoek.

Grondonderzoek

De onderzoeken vinden vooral plaats op plekken waar minder draagkrachtige grond aanwezig is. Bodemopbouw en omgevingskenmerken eisen verschillende constructieve oplossingen voor wat betreft de fundering. Door middel van In-Situ onderzoek (boringen, sleuven en/of sonderingen) en labtesten bepaalt VWB Bodem op deskundige wijze de grondmechanische karakteristieken van uw ondergrond. Het grondonderzoek verleent de benodigde gegevens om het draagvermogen en de te verwachte zettingen van de ontworpen funderingen te bepalen.

Bodem is ons vak, u bent bij ons aan het juiste adres

Bodem

Geotechniek is de wetenschap die vervorming en krachten in de bodem bestudeert. Grond is een mengsel van verweerd materiaal, vloeistoffen en gassen. Het niet verweerde vaste materiaal wordt gesteente genoemd. Het verweringsproces is een gevolg van de inwerking van zon, regen en wind, maar ook van vorst en dooi op de rots, wat uiteindelijk tot breuk in het rotsgesteente leidt. De rotsblokken komen hierdoor los en rollen naar beneden waardoor uiteindelijk de kleine delen worden meegevoerd door rivieren richting de rivierdelta. Door verdere slijtage ontstaan steeds kleinere delen: van grind, zand en tenslotte tot slib.

Bodemeigenschappen

Geotechnisch grondonderzoek wordt verricht om de eigenschappen van de bodem in kaart te brengen. Kennis omtrent de bodemeigenschappen is noodzakelijk bij onder andere de bepaling van het type fundering bij nieuwbouwprojecten. Ook in geval van maaiveldophogingen, ontgravingen, waterstandsverlagingen en/of zandwinning is informatie over bodemeigenschappen essentieel.

Grondonderzoek

Geotechnisch grondonderzoek bestaat voornamelijk uit het uitvoeren van grondboringen en sonderingen. De uitvoering van sonderingen en boringen is veelal de eerste stap bij een grondonderzoek. VWB Bodem voert zowel op land als op water sonderingen en boringen voor u uit.

Bij VWB Bodem, de Bodem boven

Het steken van bussen en kopeckyringen

VWB Bodem neemt grondmonsters door het steken van bussen en kopeckyringen. Uit deze monsters kunnen ongeroerde deelmonsters gehaald worden, waarna een onderzoek gestart kan worden in het geotechnisch laboratorium. Het steken van bussen en kopeckyringen is uitstekend te gebruiken bij onderzoeken naar de verschillende eigenschappen van de bodem zoals zetting en afschuifweerstand bij belasting.

VWB Bodem heeft de beschikking over verschillend apparatuur en ervaren personeel om grondonderzoek uit te voeren. Wij staan klaar voor het in kaart brengen van uw bodem.

Werkzaamheden

VWB Bodem voert ook onderzoeken uit voorafgaand aan grondwerken. Bijvoorbeeld:

  • aanleg kabels en leidingen
  • funderingsadviezen
  • delfstofwinning
  • aanleg viaducten en wegen, rioleringen waterkunstwerken enz
  • stadsvernieuwing
  • het cultuurtechnisch in oude staat brengen van percelen na grondverzet
  • aanleg uitbreidingsplannen
  • het bepalen van wel of geen infiltratiesysteem
  • bronneringsadvies

Meer weten en zien.

Wij zetten graag onze ervaring in voor het beheersen van uw project. In een persoonlijk gesprek laten wij u graag voorbeelden zien van door ons gerealiseerde projecten.

Neem contact met ons op